Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

(EXTRA)

dinsdag 21 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
C. Muijskens
Toelichting

Het Presidium heeft,  in verband met het aantal onderwerpen, besloten deze extra vergadering aan te maken.


Agenda en agendastukken zijn vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de vergadering beschikbaar

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Zoals u zult zien vindt u enkele agendapunten niet meer terug.
  In het presidium is besloten dat een aantal vaste agendapunten verplaatst worden van de raadscommissie naar de raadsvergaderingen.
  Het betreft de agendapunten:
  - inspreekronde voor publiek
  - afdoening van toezeggingen (de toezeggingenlijst)
  - mededelingen door het college
  - rondvraag
  Deze aanpassing is een eerste aanzet om te komen tot een verbeterde werkwijze voor de gemeenteraad, zoals deze door het presidium is ingezet sinds het begin van deze bestuursperiode.
  De agendapunten bevatten de zogenaamde raadsinstrumenten, het gaat om de invulling van de actieve en passieve informatieplicht van het college richting de gemeenteraad. Deze agendapunten horen thuis op de agenda van de gemeenteraad.
  Daarnaast heeft het publiek vanaf nu de gelegenheid om de gemeenteraad rechtstreeks toe te spreken, in plaats van de raadscommissie.
  Eén van de doelen die hiermee wordt bereikt is dat de commissie beter gaat functioneren als adviescommissie voor de raad.
  Daarnaast zult u zien dat er twee commissies zijn geagendeerd: op dinsdag 21 maart en op woensdag 22 maart 2023.

 3. 4

  In het kader van het woningbouwprogramma 135+ en ter uitvoering van het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente de bouw van woningen vooruit helpt, wordt gekeken naar diverse mogelijkheden om woningen te realiseren. Naast gemeentelijke locaties is er ook ruimte voor particuliere ontwikkelingen. Voor de locatie Lies 17 is door een private partij een plan ontwikkeld voor 12 woningen. Het plan is strijdig met het bestemmingsplan en valt gelet op het aantal woningen niet onder de beleidsregels nieuwe woningen. Gelet op dit laatste is aparte besluitvorming van uw gemeenteraad nodig. Door de initiatiefnemer is verzocht de coördinatieregeling op dit bouwplan van toepassing te verklaren. Daarmee kan een ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp bestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage worden gelegd.

 4. 5

  Het plan voorziet in een uitbreiding van de woonbestemming met 589 m2. Het perceel achter de woning is sinds 2002 als tuin in gebruik. Door de bestaande tuin te bestemmen als erf bij de woning kan de bestaande schuur worden verplaatst naar de tuin achter de woning. Hierdoor kan de achtertuin goed worden ontsloten. Verplaatsing van de schuur geeft daarnaast een beter straatbeeld.

 5. 6

  De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten de mogelijkheid om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Hiermee kunnen onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte bestreden worden. Dit ingrijpen op de woningmarkt kan uitsluitend door middel van een verordening. Omdat de huidige verordening op 1 juli 2023 vervalt en er nog steeds sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte is het gewenst om een nieuwe verordening vast te stellen. Het biedt tevens de mogelijkheid om nieuwe instrumenten te overwegen en, indien gewenst, toe te voegen, de juridische verbindendheid te vergroten, de werking te verduidelijken en de aanbevelingen van de commissie bezwaar- en beroepsschriften over te nemen.
  De concept Huisvestingsverordening Terschelling 2023 ter inzage te leggen.

 6. 7

  In de Fryske regiovisie jeugdhulp worden de ambities in de jeugdzorg voor de periode 2023 – 2026 benoemd. Middels dit beleidskader geven de Friese gemeenten invulling aan de regionale samenwerking en goed opdrachtgeverschap voor het realiseren van een passend en kwalitatief aanbod. Het proces om tot deze Regiovisie te komen is gebaseerd op partnerschap. Met diverse partijen is overleg en consultatie gepleegd ten einde een gedragen visie voor te leggen.
  In de jaarplannen van de Regiovisie zal rekening worden gehouden met de uitwerking van de hervormingsagenda op landelijk niveau waar bijv. normaliseren en preventie een onderdeel is en de geformuleerde leidende principes. De leidende principes zijn tot stand gekomen vanuit de stakeholders en gecomprimeerd van elf naar vijf leidende principes. Het motto is lokaal waar nodig en regionaal gewenst.


  Het onderwerp is besproken in de Technische Commissie Sociaal Domein op 13 maart 2023.

 7. 8

  De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeenteraden van de vijf Waddengemeenten omgaan met de aanbevelingen die uit onderzoeken door raad en college worden overgenomen. Van een aantal onderzoeken zijn de aanbevelingen (nog) niet geïmplementeerd. De rekenkamercommissie heeft deze onderzoeken en aanbevelingen nog eens op een rijtje gezet, voorzien van een reactie van de colleges van de verschillende eilanden. De rekenkamercommissie doet opnieuw aanbeveling na te gaan of de betreffende aanbevelingen alsnog zouden moeten worden geïmplementeerd.