Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 22 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
C. Muijskens
Toelichting

Agenda en agendastukken worden 10 dagen van tevoren gepubliceerd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3

  In 2018 is bij de behandeling van het bestemmingsplan B&Y-terrein een motie aangenomen, waarin het college opgeroepen is om met de omwonenden van het B&Y terrein, voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, constructief in gesprek te gaan en te zorgen voor een optimale oplossing van de verkeerssituatie, vanuit het perspectief van de omwonenden.
  Naar aanleiding daarvan zijn er meerdere overleggen met de omwonenden gevoerd, zowel betreffende de verkeerssituatie Zwarte Weg en de verkeerssituatie Groene Strand. Op basis hiervan zijn herinrichtingsplannen opgesteld. Om het project “herinrichtingsplannen voor het Groene Strand en de Zwarteweg” te kunnen afronden en realiseren, is een bedrag van € 417.500,- benodigd. De investering voor riool aanleg en vervanging gedekt uit de voorziening, bedraagt € 290.125,-, waarmee de raad om een investeringskrediet van € 204.375,- gevraagd wordt
  Met de realisatie van de herinrichtingsplannen wordt voldaan aan de motie van 24 april 2018.

 3. 4

  In de evenementenvisie zijn aanbevelingen opgenomen, in het voorliggende toetsingskader zijn deze aanbevelingen opgenomen of vertaald. In de commissievergadering van 11 januari jl. zijn verschillende vragen gesteld door de commissieleden, deze zijn beantwoord.

 4. 5

  Zodra het raadsvoorstel en het raadsbesluit gereed is, wordt dit toegevoegd aan de stukken. (14-3: de stukken zijn aangevuld)


  Voor ligt de ontwerpbegroting 2024 en een begrotingswijziging voor 2023. De gemeenteraad moet besluiten of en zo ja welke zienswijze hierop wordt ingediend.


  De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving; voor bedrijven en inwoners van Friesland in opdracht van alle (18) Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Namens de gemeente Terschelling is Wethouder Hoekstra Algemeen Bestuurslid.
  Jaarlijks kunnen de deelnemende gemeenten een zienswijze geven op de begroting.

 5. 6

  In 2022 is bekend gemaakt dat er ook in 2023 een energietoeslag van € 1300 beschikbaar komt voor huishoudens met een minimum inkomen. In december 2022 heeft het rijk al middelen aan gemeenten overgemaakt om een bedrag van
  € 500 voor 2023 te kunnen betalen. Dit bedrag van € 500 komt beschikbaar voor alle huishoudens die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, en kan daarom ambtshalve worden nabetaald. In de gemeente Terschelling is de energietoeslag beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  De gemeente heeft vanuit het Rijk voor deze betaling een aanvullend budget van € 75.033 ontvangen. Omdat de energietoeslag voor een ruimere doelgroep beschikbaar wordt gesteld zijn de rijksmiddelen ontoereikend. Voor het verwachte tekort wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

  Toezeggingen

  Titel
  Energietoeslag 2023
  Enrgietoeslag 2023
 6. 7

  In december 2021 heeft de gemeenteraad het Kaderplan Havenfront Terschelling vastgesteld. Op 1 mei 2022 is de projectorganisatie gestart met de uitvoering van dit Kaderplan. Inmiddels is de planvorming zodanig gevorderd dat het van belang is dat alvorens met de uitvoering wordt gestart, de gemeenteraad het benodigde investeringskrediet en de dekking vaststelt. Het college stelt de raad voor het investeringskrediet en de daaruit volgende dekking vast te stellen.


  Er is een memo toegevoegd aan de stukken, met betrekking tot het besluiten tot bekrachtiging van de geheimhouding. Vanwege een wetswijziging per 1 april aanstaande.

  Toezeggingen

  Titel
  Updates over de financiële uitwerking Kaderplan Havenfront Terschelling
 7. 8

  De Rekenkamercommissie van de vijf Waddeneilanden gezamenlijk heeft onderzoek laten uitvoeren naar het onderwerp Toezicht en Handhaving, het rapport is door de gemeenteraad ontvangen en dit rapport en de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek worden door de commissie besproken om gezamenlijk een advies aan de raad op te stellen.

 8. 9

  Jaarlijks stelt het college een handhavingsprogramma op waarin wij de geplande handhavingsacties beschrijven. In dit geval voor het jaar 2023. Dit programma maakt het college aan de raad bekend. Volgens vast gebruik wordt er over het onderwerp gesproken in de raadscommissie.
  De gemeenteraad neemt het vervolgens voor kennisgeving aan.

  Toezeggingen

  Titel
  Jaarprogramma Helder Handhaven