Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 10 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.S. Cazemier
Toelichting

De eerste minuten van de uitzending zijn niet goed opgenomen, u kunt dit gedeelte van de vergadering terugkijken op www.terschelling.tv (politiek).
Onze excuses voor dit ongemak.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

 2. 3

  Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of iets meegeven ter overweging aan de gemeenteraad.
  Wilt u het woord voeren, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Geef aan waarover u het woord wil voeren.

 3. 4.a

  Raads- en collegeleden die namens de gemeente in het bestuur van een samenwerkingsverband zitten, kunnen mededelingen doen naar aanleiding van vergaderingen van dit samenwerkingsverband.

 4. 4.b

  Collegeleden kunnen mededelingen doen over de voortgang van grote projecten: Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Inningswijze Toeristenbelasting, Havenfront en Tonnenloods

 5. 5

  De vragenronde is bedoeld om vragen te stellen aan portefeuillehouders over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover zij graag nader willen worden geïnformeerd. De vragen worden uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangemeld. In de regel worden deze vragen in de vergadering mondeling beantwoord.

 6. 6

 7. 8

  besluit:


  · De stukken onder A voor kennisgeving aan te nemen.
  · De stukken onder B. in handen te stellen van; het college / de burgemeester ter afdoening.
  · De stukken onder C te betrekken bij een raadsvoorstel.


  Bij Ingekomen stuk 46. is geen bijlage 2. Dit is door de griffie bij de afzender gecheckt en hierop is bevestigend geantwoor

 8. 9

  In navolging op het raadsbesluit om te gaan werken met een door de raad vastgestelde Bestuurlijke Termijnplanning wordt deze voor de daarop volgende periode vastgesteld. Het college geeft aan welke wijzigingen er worden voorgesteld.
  De Raad stelt op voorstel van het Presidium de Bestuurlijke Termijnplanning vast.

 9. 10

  Raadsbesluit:
  De Leegstandsverordening Terschelling 2024 vast te stellen.


  Samenvatting
  Bij de aanpak van het recreatief gebruik van woningen, bestemd voor permanente bewoning, constateren we dat er ook woningen zijn die geruime tijd leegstaan. Als ook bedrijfswoningen (o.a. leegstaande woningen boven winkels). Woningen die feitelijk niet bewoond worden. Deze gevallen kunnen worden aangepakt via een leegstandsverordening. Het doel van de verordening is het bestrijden van ongerechtvaardigde leegstand (langdurige leegstand) van woningen. Met leegstand van woningen blijft woonruimte immers onbenut en wordt de leefbaarheid van de buurt aangetast. De verordening heeft in ontwerp 4 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder J. Hoekstra-Sikkema

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)

  Toezeggingen

  Titel
  evaluatie van de Leegstansverordening
 10. 11

  Het collegevoorstel is door de vergadering geschrapt. In plaats hiervan wordt er een motie geagendeerd.
  Voorgestel raadsbesluit:
  1. Een investeringskrediet van €160.000,- ter beschikking te stellen voor het project Overlast Verkeerstrillingen Lies ten behoeve van de onderzoeksfase van het project.
  2. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2025 te verhogen met € 6000,-.


  Samenvatting:
  De gemeente heeft in 2022-2023 een materiaal- en constructieonderzoek en verkeerstrilling onderzoek gedaan te Lies, waaruit blijkt dat nadere onderzoeken naar de oorzaken en mogelijke oplossingen, noodzakelijk zijn. Het voorstel is om een voorbereidingskrediet van € 160.000,- in 2024 en de daarbij behorende kapitaallasten van € 6.000 vanaf 2025 ter beschikking te stellen voor de volledige onderzoeksfase van het project om de trillingen in Lies op te lossen. Uit de onderzoeken is gebleken dat ondergrond, materiaal en ontwerpkeuzes in combinatie met steeds grotere, zwaardere voertuigen leiden tot overlast door verkeerstrillingen. De wijze waarop de trillingen zich verplaatsen en hoe deze de gebouwen beïnvloeden moet nader worden onderzocht. De intuïtieve oplossing, vervang (onderdelen) van de wegconstructie, voldoet in deze situatie niet.
  Extra gerichte verkeertrilling onderzoeken moeten leiden tot advisering met een adequate oplossing.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder J. Hoekstra-Sikkema


  Motie:

  De Raad,
  constateert dat er trillinghinder is voor de aanwonenden in Lies, vanwege de wijze van bestrating en de staat van de Hoofdweg;
  constateert dat er veelvuldig onderzoek gedaan is naar dit probleem;
  is van oordeel dat op korte termijn dit probleem opgelost wordt;
  overwegende dat de gemeenteraad zich bewust is dat dit tegen het advies van het college ingaat en dat daarmee risico gelopen wordt;
  - Roept het college op een investeringskrediet voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen ten einde op basis van de bestaande onderzoeken een herinrichting te realiseren van de betrokken secties van de Hoofdweg in Lies. Hierbij dienen de handgevormde (getrommelde) stenen door nieuwe betonklinkers. Hierbij blijven de gele vlakken gehandhaafd. Hierbij dient uitgegaan te worden van het aanbrengen van een trilling scherm bij één betrokken woning.
  - Roept het college op om voor juni 2024 snelheidsbeperkende maatregelen te nemen ten einde een verdere toename van schade zoveel als mogelijk te beperken.
  - Roept het college op de aanwonenden te informeren over de reikwijdte van deze motie.
  - De snelheidsbeperkende maatregelen vervallen na de herinrichting.

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Moties

  Titel
  trillingshinder Lies
 11. 12

  Raadsbesluit:
  1. te weigeren een specifieke verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een donkerte belevingsplek op het perceel sectie K, nummer 654, Oosterend 39 en bij geen zienswijzen de ongewijzigde ontwerpverklaring meteen als definitieve verklaring te mogen beschouwen;
  2. de weigering een specifieke verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een donkerte belevingsplek op het perceel sectie K, nummer 654, Oosterend 39, ter inzage te leggen voor de duur van 6 weken.


  Samenvatting:
  Het bedrijf Puur Terschelling heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om een ‘donkerte belevingsplek’ te mogen realiseren. Een donkerte belevingsplek bestaat uit een bouwwerk en is een plek waar wandelend en fietsend publiek de donkere omgeving kunnen ervaren. We hebben de vergunningaanvraag, voor de activiteit ‘bouwen’ en voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’, beoordeeld. We concluderen dat de vergunning in ontwerp geweigerd moet worden. Daarvoor hebben we de medewerking van de raad nodig. Dat betekent dan dat de raad weigert een verklaring van geen bedenkingen af te geven om een omgevingsvergunning voor de ‘Donkerte belevingsplek’ te verlenen.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder G. van Essen


  5-4: toegevoegd a.b addendum

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
 12. 13

  Raadsbesluit:
  1. De (Ontwerp) Weigering specifieke verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning voor “de bouw van paardenverblijven buiten manege en recreatieappartementen” te situeren aan de Boddelenweg 5 vast te stellen;
  2. de (Ontwerp) Weigering specifieke verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning voor “de bouw van paardenverblijven buiten manege en recreatieappartementen” te situeren aan de Boddelenweg 5 ter inzage te leggen.


  Samenvatting
  De voormalige uitbater van de voormalig manege aan de Boddelenweg heeft het project geheel verkocht aan een projectontwikkelaar, Gooische Hart Receatie BV, hierna te noemen “Gooische Hart”. Deze wil ter plaatse 53 appartementen ontwikkelen met daarbij enkele faciliteiten voor paarden, waarbij de binnenbak komt te vervallen.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder J. Hoekstra-Sikkema

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
 13. 14

  Raadsbesluit:
  Kennis te nemen van en geen zienswijze bij het college kenbaar te maken op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ‘’hûs en hiem, adviseurs omgevingskwaliteit’’.
  Samenvatting
  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijziging heeft als doel de democratische legitimiteit van de gemeenschappelijke regeling en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen te versterken.
  De Gemeenschappelijke Regeling (GR) ‘hûs en hiem, adviseurs omgevingskwaliteit’ moet hierop aangepast worden. De wijze waarop dit gebeurt, is vrij uit te werken. De GR hûs en hiem heeft daarom een ontwerpwijziging opgesteld.
  Ook wordt een aantal technische verbeteringen doorgevoerd en is de bekendmakingsregeling aangepast aan de Wet elektronische publicaties.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder G. van Essen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
 14. 15

  Raadsbesluit:
  Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025 van de FUMO en geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025.


  Samenvatting
  De FUMO heeft de ontwerpbegroting 2025 voorgelegd aan de deelnemers. Gemeenteraden kunnen een zienswijze geven op deze ontwerpbegroting. De zienswijze moet voor 6 mei 2024 zijn aangeleverd.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder J. Hoekstra-Sikkema

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
 15. 16

  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de Quick scan Onderzoek Woonbeleid “ Aandachtspunten woonvisie Terschelling”,
  2. De aandachtspunten te betrekken bij het in gang zetten van het proces van totstandkoming van een nieuwe woonvisie gemeente Terschelling.
  3. Het college opdracht te geven om op de volgende Bestuurlijke Termijnplanning aan te geven wanneer een procesvoorstel voor uitwerking van de aanbevelingen kan worden verwacht.
  4. Het college opdracht geven om het rekenkamerrapport te betrekken in een jaarlijks aan de raad toe te zenden “voortgangsrapportage rekenkameronderzoeken”. Deze rapportage moet ten minste weergeven hoe is omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport, de voortgang en de toekomstig te verwachten of te wensen acties voorzien van een planning.


  Samenvatting
  De Rekenkamercommissie van de vijf Waddeneilanden gezamenlijk heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de nu geldende woonvisie van de gemeente Terschelling. Deze is vastgesteld in 2017 en loopt tot 2024. Het onderzoek is er op gericht om - op basis van het proces bij de oude woonvisie - praktische handvatten of aandachtspunten te geven die de raad ondersteunt bij het beoordelen van de nieuwe woonvisie.


  Afzender: raadscommissie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
 16. 17

  Besluit:
  De Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente Terschelling 2024 vast te stellen.


  Samenvatting
  In verband met de wijziging van enkele artikelen in de gemeentewet adviseert de VNG de verordening aan te passen. In de relevante artikelen van de verordening van Terschelling zijn deze suggesties overgenomen om te wijzigen.
  Afzender: agendacommissie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
 17. 18

  Raadsbesluit:
  De in de brief van het Dagelijks Bestuur van hûs en hiem van 16 november 2023, met als onderwerp ‘’Benoeming leden Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2024’’, aangegeven personen te benoemen tot lid van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit.


  Samenvatting
  Voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning wint de gemeente advies in bij de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit.
  Van het Dagelijks Bestuur van hûs en hiem is een voorstel ontvangen tot het benoemen van leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder G. van Essen

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (1)
 18. 19

  Raadsbesluit:
  De Algemene Plaatselijke Verordening Terschelling 2024 vast te stellen.


  Samenvatting
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet ook de APV 2021 hier op aangepast worden. Alle artikelen, waarin een verwijzing was naar wetgeving, die nu is opgegaan in de Omgevingswet, zijn gewijzigd.


  Afzender: College van Burgemeester en Wethouders
  portefeuillehouder: wethouder J. Hoekstra-Sikkema

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie Plaatselijk Belang (3), Fractie PvdA (2), Fractie Samen Terschelling (2), Fractie VVD (3)
 19. 20

  Overwegende dat:

  de veerverbinding tussen ons eiland Terschelling en de vaste wal (Harlingen) de levensader is van het gehele bestaan op Terschelling!

  er geen alternatief bestaat voor de veerdienst voor zowel bewoner als bezoeker;
  een goede verbinding van levensbelang is voor onze gehele eilander woon- en leefomgeving;

  wij allemaal afhankelijk zijn van de veerverbinding en dus van de concessienemer;
  de gehele samenleving op Terschelling levenslangsteunt op de veerverbinding!
  de verantwoordelijkheid van de concessienemer veel verder reikt dan het overzetten van mens, dier en goederen;
  de concessienemer tijdens concessieduur een grote rol in de eilander maatschappij speelt;
  de concessienemer een grote werkgever is;

  Waddenveren, zoveel meer dan een overtocht!

  Constateert dat:

  het Rijk tot op heden te kort schiet, zowel richting de eilandbesturen als de bewoners!
  de eilandbesturen aan tafel horen in het gehele proces om te komen tot een veerconcessie;

  de participatie mogelijkheden voor eilandbewoners, ondernemers en bezoekers tekortschiet er te weinig tijd en aandacht is voor dit wezenlijke onderdeel van het proces;

  Concludeert dat:
  de nu gekozen korte consultatieronde niet kan worden beschouwd als een zorgvuldig participatietraject van zowel eilandbestuur als bewoners;
  een verlenging van 14 dagen niet voldoende is;
  Roept op:

  *de eilanden een echte stem te geven in de concessieverlening Waddenveren!

  *de staatssecretaris van het ministerie van I&W, om dit ingezette traject te pauzeren en met inachtneming van voorgaande een nieuwe concept nota van Uitgangspunten op te stellen en voorzien van een juist participatietraject opnieuw te agenderen, waarbij de focus ligt op de eilanders!

  * de staatssecretaris van het ministerie van I&W, om het traject wat hierna volgt uit te breiden met een proces waarbij er goede gelegenheid is voor de besturen van de betreffende gemeenten om mee te spreken en besluiten over de definitieve Nota van Uitgangspunten én het Programma van Eisen;

  * de andere Waddengemeenten, de provincie Friesland, Tweede Kamerleden, eilander ondernemers- en belangenverenigingen op het gebied van detailhandel, cultuur, toerisme, landbouw, zorg, onderwijs, vervoer etc. de boodschap in deze motie over te nemen en kenbaar te maken richting het ministerie van I&W;

  * roept iedereen op (alle eilanders, en iedereen met een eilandhart!) om duidelijk te maken aan het Rijk hoe u denkt over de aanstaande concessie van de Friese Waddenveren en dit aan te geven middels de openbare consultatieronde welke momenteel wordt gehouden.

  Verzoekt de griffier deze motie te verspreiden naar bovengenoemde stakeholders.

  Moties

  Titel
  Concessie Waddenveren - concept nota van Uitgangspunten